Ground Zero

Ground Zero
Trinity Test Site, White Sands, New Mexico, 1997

open